VTI Roeselare

Engagementsverklaring

ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN DE SCHOOL EN DE OUDERS

Beste ouders,

In deze engagementsverklaring vindt u de afspraken die wij bij de inschrijving willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw jongere bij ons is ingeschreven.

De engagementsverklaring kwam tot stand na overleg

       binnen de scholengroep Sint-Michiel, waartoe onze school behoort,
       met de schoolraad van onze school
       m.b.t. punt ‘een positief engagement ten opzichte van de onderwijstaal, na akkoord van het lokaal overlegplatform waartoe onze school behoort.

Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw jongere op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. De inschrijving aan onze school is echter niet vrijblijvend. Wij werken in partnerschap en rekenen daarom ten volle op uw medewerking en vertrouwen.

2.1      Wederzijdse afspraken over het oudercontact

Op geregelde tijdstippen organiseert de school contacten met de ouders om hen te laten kennismaken met de schoolwerking. Met een brief met inschrijfstrook en  mail wordt u op een oudercontact uitgenodigd. Die ontmoetingen bieden u heel wat nuttige informatie over het pedagogische project, de vakinhouden, het evaluatiesysteem, het rapport, studievordering, prestaties, houding en andere schoolse aangelegenheden.
De geplande oudercontacten gebeuren naar aanleiding van trimesterrapporten.
De school verwacht dat de ouders, als zij - per brief met inschrijfstrook - uitgenodigd worden, aanwezig zijn. Mocht aanwezigheid niet mogelijk zijn, dan melden de ouders dit op de inschrijfstrook aan de school.
Om een overleg te hebben met de school, hoeft u niet te wachten tot de geplande oudercontacten.
Er kan ook individueel een afspraak gemaakt worden. Een mail of telefoontje volstaat (051/20.02.88).


2.2      Wederzijdse afspraken over de aanwezigheid en het spijbelbeleid

2.2.1    Door de inschrijving van uw zoon/dochter aan onze school verwachten we dat uw jongere vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni aan alle lessen en activiteiten van het gevolgde leerjaar deelneemt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten, de openschooldagen op Pinksterzaterdag en pinkstermaandag, sport- en cultuurdagen worden als verplichte schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen of buiten de normale schooluren doorgaan. Ze geven uw jongere de kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent dat uw jongere hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat de leerlingen elke schooldag op tijd op school aanwezig zijn. Zonder grondige reden te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel. Wij rekenen op de correcte medewerking van leerling, ouders en alle betrokkenen.

Het kan gebeuren dat om een bepaalde reden uw jongere niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat hij te laat zal komen. Duidelijk communiceren met de school voorkomt misverstanden en conflict. De afspraken vindt u in het schoolreglement deel II onder punt 3.1 (aanwezigheid – afwezigheid).

Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Zo niet, zal de studietoelage terugbetaald moeten worden. Kortom, wij verwachten dat u zich engageert om erop toe te zien dat uw jongere dagelijks op school is, deelneemt aan al de schoolactiviteiten en ook op tijd aanwezig is.

2.2.2    Spijbelen kan niet. Jongeren vinden leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan niet. Bij onwettige afwezigheid zal de afwezige tijd, bij wijze van sanctie, ingehaald moeten worden (bv. strafstudie, gemeenschapswerk). Bij ernstige moeilijkheden, maar altijd vanaf 5 halve dagen onwettige afwezigheid, zal de school, samen met het CLB, in haar spijbelaanpak naar oplossingen zoeken. De school verwacht de actieve medewerking van de ouders bij de genomen begeleidingsmaatregelen.

Van zodra de school de spijbelproblematiek als zorgwekkend beschouwt, speelt ze het dossier door naar het ministerieel departement van Onderwijs en Vorming. Met de lokale politie werden er afspraken gemaakt over de aanpak van spijbelen. Meer informatie over het spijbelbeleid van onze school vindt u terug in het schoolreglement deel II punt 3.1.9 en in deel III punt 7 ‘Samenwerking met de politie’. Als u of uw jongere niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, zal de directie beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten, omdat hij de leerplicht verzuimt en het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen om uw jongere uit te schrijven, omdat hij hardnekkig blijft spijbelen, u medewerking weigert of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw jongere verblijft.

2.3       Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding

De leerkrachten zijn het dichtst en meest betrokken in de dagelijkse begeleiding en ontwikkeling van uw jongere. In bepaalde gevallen geven zij de eerste signalen van specifieke zorg voor een jongere. Die signalen bereiken ofwel de ouders of worden aan de leerlingenbegeleiding bezorgd.

Onze leerlingenbegeleiders zijn sterk gemotiveerde, hiervoor opgeleide personeelsleden die zich verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van de leerlingen. Om die taak naar behoren te kunnen doen, is er per leerjaar een verantwoordelijke die in een voltijdse opdracht beschikbaar is (=jaarverantwoordelijke/leerlingenbegeleider).

De jaarverantwoordelijke kan zich onmiddellijk vrijmaken om leerlingen met dringende noden op te vangen. Deze hulpverlening steunt vooral op vertrouwen. De leerlingenbegeleiders zijn ook een eerste, gemakkelijk aanspreekpunt voor de ouders met vragen of om problemen te signaleren.

De interne zorg- en leerlingenbegeleiders kunnen leerlingen individueel begeleiden bij schoolse problemen (sociale vaardigheden, studieproblemen, pesten, spijbelen, …).

De cel leerlingenbegeleiding is een structureel samenwerkingsverband tussen de school en het CLB. Deze overlegstructuur geeft vorm aan zorgverbreding en stimuleert de interne leerlingenbegeleiding door het opzetten en begeleiden van een aantal die preventief en curatief werken.

Een werkgroep met o.a. de pedagogische directie, de jaarverantwoordelijke, de interne zorgbegeleider en een CLB-medewerker komt bijeen om algemene en individuele problemen van bepaalde leerlingen te onderzoeken en te bespreken. Deze groep verzamelt allerlei signalen van diverse betrokkenen en in samenwerking met de begeleidende klassenraad, de klassenleraar, de ouders en de leerling wordt er gezocht naar de meest aangewezen vorm van begeleiding.

De school rekent op de positieve medewerking en het vertrouwen van de ouders (bv. door in te gaan op uitnodigingen tot overleg hierover, enz…).

2.4      Positief engagement tegenover de onderwijstaal

Op onze school is de onderwijstaal het algemeen Nederlands. Uw keuze voor ons onderwijs betekent dat u uw jongeren aanmoedigt om Nederlands te spreken en te leren, ook buiten school. Het is een grote hulp als uw jongere ook thuis Nederlands hoort, leest of spreekt.

In het kader van het taalbeleid op school, waarbij wij aandacht schenken aan taalvaardigheid (communicatie, taalvaardigheid in begrijpen en spreken) verwachten wij dat u instemt met bijkomende taalondersteuning Nederlands als de klassenraad daartoe beslist. De klassenraad is in dit geval de groep leerkrachten die de basisvorming onderrichten.

Om zicht te krijgen op de beginsituatie en op het individuele niveau van de taalvaardigheid voor Nederlands wordt van elke nieuwe leerling die zich voor het eerst in het voltijds secundair onderwijs inschrijft een taalscreening afgenomen. De afname van die taaltest gebeurt in september of binnen de maand na de inschrijving.

Wij danken u voor het vertrouwen.

De directie en het schoolteam.

 

 

 
jQuery Menu by Apycom