VTI Roeselare

Drugbeleid

1. Visie op drugs en druggebruik
 
Het standpunt van de school tegenover legaal en illegaal middelengebruik (tabak,
alcohol, drugs, medicatie, gok- en internetverslaving) kadert in haar globale opdracht
inzake gezondheidsopvoeding. We vestigen hierbij de aandacht op drie pijlers:
opvoeding, regelgeving en begeleiding.
Opvoeding
Alle schoolbetrokken partners worden op regelmatige basis geïnformeerd. De school
tekent een actieplan uit voor alle leerlingen. Dit omvat zowel voorlichting als vorming van
de jongere over het gebruik van middelen en de risico’s van verslaving. Dit omvat ook
het bijbrengen van vaardigheden in het omgaan met legale en illegale middelen.
Regelgeving
De school verduidelijkt de regels met betrekking tot middelengebruik. Als het gebruik het
normaal functioneren op school belet, zien we dit als problematisch. Duidelijke
afbakening geeft aan zowel leerlingen, leerkrachten, ouders en externen meer
duidelijkheid over wat kan en niet kan.
Begeleiding
Bij de begeleiding wordt individugericht gewerkt. Er worden begeleidingsmaatregelen
aangereikt, die kunnen leiden tot het beter functioneren van de jongere.
 
2 Pijler regelgeving
 
2.1 Regels
 
2.1.1 Doelstellingen
 • De regels zijn concreet en begrijpelijk voor iedereen.
 • Duidelijke regels met betrekking tot alle mogelijke producten en situaties.
 • Transparantie naar de leerlingen toe.
 • Regels worden consequent opgevolgd.
.1.2 Tijdens een gewone schooldag

 
bezit
gebruik
onder invloed
 
doorgeven en dealen
alcohol
neen
neen
neen
neen
tabak
eerste graad: niet
2de en 3de graad: niet zichtbaar
neen
neen
neen
medicatie
verantwoord gebruik toegestaan , misbruik niet
neen
Vluchtige
snuifmiddelen
Enkel indien dit nodig is voor de les
neen
neen
neen
cannabis en
andere illegale
middelen
neen
neen
neen
neen

 
* Het medicatiegebruik van de leerlingen wordt nauwkeurig bijgehouden door de
verantwoordelijke van de EHBO-post. Wanneer er medicatie wordt toegediend noteert
de EHBO-verantwoordelijke dit in de schoolagenda. Ook het gebruik van rilatine
wordt nauwgezet opgevolgd en gecommuniceerd naar de ouders.
 
2.1.3 Aan de schoolpoort

 
bezit
gebruik
onder invloed
 
doorgeven
dealen
 
alcohol
neen
neen
neen
neen
neen
tabak
1ste gr: neen
2de en 3de gr: wel

 
1ste gr: neen
2de en 3de gr: wel
n.v.t.
1ste gr: neen
2de en 3de gr: wel
neen
medicatie
verantwoord gebruik toegestaan, misbruik niet
neen
neen
Vluchtige
snuifmiddelen
neen
neen
neen
neen
neen
cannabis en
andere illegale
middelen
neen
neen
neen
neen
neen

 
2.1.4 Tijdens buitenschoolse activiteiten

 
bezit
gebruik
onder invloed
 
doorgeven
dealen
 
alcohol
neen
1ste gr: neen
2de en 3de gr*
neen
neen
neen
tabak
1ste gr: neen
2de en 3de gr: wel

 
1ste gr: neen
2de en 3de gr*
n.v.t.
1ste gr: neen
2de en 3de gr: wel
neen
medicatie
verantwoord gebruik toegestaan, misbruik niet
neen
neen
Vluchtige
snuifmiddelen
Enkel indien dit
nodig is voor de
les
neen
neen
neen
neen
cannabis en
andere illegale
middelen
neen
neen
neen
neen
neen

 
* Voor de 2de en 3de graad mag er niet gerookt noch alcohol gebruikt worden tijdens
de geplande activiteiten.
 
2.2 Procedures
 
2.2.1 Doelstellingen
 • De procedures zijn concreet en begrijpelijk voor iedereen.
 • Personeelsleden weten wat te doen bij overtreding van de regels en hebben kennis over de daaropvolgende procedure.
 • Transparantie naar de leerlingen toe.
 • Procedures worden consequent opgevolgd.
2.2.2 Roken
 
Gebruik
 • Wanneer een leerling betrapt wordt op roken, dan krijgt deze leerling een
  strafstudie van 2 uur.
 • De jaarverantwoordelijke zorgt voor de verdere opvolging.
 • Indien een leerling meermaals op school gesnapt wordt voor roken dan wordt er een ‘zwaardere’ en/of alternatieve sanctie opgelegd.
Doorgeven en dealen
 
De leerling vragen om de sigaretten af te geven. Als sanctie wordt een strafstudie
gegeven op zaterdag. Bij leerlingen van de eerste graad worden de ouders verwittigd.
 
2.2.3 Alcohol
 
Bezit
 
Bij vaststelling van bezit vragen we de leerling om de alcohol af te geven en worden de
ouders verwittigd.
 
Onder invloed
 
Wanneer gedrag afwijkt van het normaal patroon door gebruik.
(=Een beoordeling op basis van gedragsfactoren, van het dagelijks functioneren van de
betrokkene. Hiervoor heb je in principe geen testresultaten nodig, maar deze kunnen wel
eventueel dienen ter ondersteuning)
 
Er geldt een nultolerantie omtrent alcohol en druggebruik. Bij overtreding hierop wordt
de leerlingenbegeleider op de hoogte gebracht. De ouders worden verwittigd. Sanctie
wordt bepaald in overleg. De leerling kan onderworpen worden aan een alcoholtest. Voor
elke leerling die over de middag de school verlaat betekent dit dat ze voor een bepaalde
periode over de middag verplicht aanwezig moeten zijn op school. Dit wordt verduidelijkt
in een brief gericht naar ouders en leerlingen van die jaren.
 
Gebruik
 
Leerling wordt naar de EHBO gestuurd. Er kan een test afgenomen worden. De
leerlingenbegeleider wordt ingelicht, deze verwittigt de ouders. Er wordt een alternatieve
straf gegeven aan de leerling.
 
Doorgeven en dealen
 
Er wordt gevraagd aan de leerling om de alcohol af te geven en de ouders worden
verwittigd. In overleg wordt een sanctie bepaald.
 
2.2.4 Medicatie en vluchtige snuifmiddelen
 
Bezit
 • Bij vaststelling van bezit vragen we de leerling om de medicijnen/vluchtige
  snuifmiddelen af te geven.
 • De ouders worden verwittigd.
Onder invloed
 • Als een leerling niet meer normaal kan functioneren tijdens de lessen wegens
  gebruik van vluchtige snuifmiddelen of misbruik van medicatie wordt hij/zij naar
  de EHBO gestuurd.
 • De leerlingenbegeleider wordt op de hoogte gebracht.
 • Er wordt contact opgenomen met de ouders.
 • Er volgt een aangepaste sanctie.
Gebruik
 • De leerlingenbegeleider wordt ingelicht.
 • De ouders worden op de hoogte gebracht.
 • Er wordt een aangepaste straf gegeven aan de leerling.
Doorgeven en dealen
 • Er wordt gevraagd aan de leerling om de medicijnen/vluchtige snuifmiddelen af te
  geven. De ouders worden verwittigd.
 • Er volgt een aangepaste sanctie.
De aangepaste sancties worden in overleg bepaald tussen directie en
leerlingenbegeleiding.
 
2.2.5 Cannabis en andere illegale drugs
 
vermoeden
 
In de les -> ‘Er is iets niet in orde met leerling A…’ -> mogelijkheid drugsgebruik
= bezorgdheid
Melding aan de leerlingenbegeleiding -> jaarverantwoordelijke
Indien het vermoeden bevestigd wordt: overleg leerlingenbegeleiding – interne zorg -> Er
kan een begeleidingsplan opgesteld worden.
!!! Beter geen gesprek met de leerling zelf aanknopen tot het vermoeden bevestigd is.
 
Vaststelling onder invloed (heel sterk vermoeden) illegale middelen
 • De betreffende leerling wordt naar de EHBO – post gestuurd.
 • De jaarverantwoordelijke + directie worden op de hoogte gebracht.
 • De ouders worden verwittigd en komen de leerling halen. Indien niet mogelijk
  blijft de leerling in EHBO-post. (Gaat niet terug naar de klas).
 • De hulpdiensten kunnen worden gecontacteerd.
 • Politie kan worden gecontacteerd in overleg met de ouders.
 • Feedback naar alle leerkrachten van de betreffende leerling.
 • Sanctie: Preventieve schorsing uit de lessen
Vaststelling bezit illegale middelen
 • Vaststeller contacteert jaarverantwoordelijke en directie.
 • Aan de leerling wordt gevraagd de middelen af te geven.
 • Medewerkingsformulier laten invullen.
 • Ouders worden op de hoogte gebracht.
 • Politie kan worden verwittigd in overleg met de ouders.
 • Feedback naar alle leerkrachten van de betreffende leerling.
 • Sanctie: Preventieve schorsing bij het bezit voor eigen gebruik.
  Definitieve schorsing in geval van bezit om te dealen.
Vaststelling dealen illegale middelen
 • Vaststeller contacteert jaarverantwoordelijke en directie.
 • Aan de leerling wordt gevraagd de middelen af te geven.
 • Medewerkingsformulier laten invullen.
 • Ouders worden verwittigd.
 • Politie wordt gecontacteerd.
 • Feedback naar alle leerkrachten van de betreffende leerling.
 • Sanctie: Definitieve schorsing
 
jQuery Menu by Apycom