VTI Roeselare

GOK-beleid 2014-2017

Gelijke onderwijskansen: samen gaan we ervoor!

              What’s in a name?    

GOK staat voor het bieden van Gelijke OnderwijsKansen aan elke leerling.

We willen alle leerlin
gen optimale kansen bieden om zich te ontwikkelen en te leren! Voor wie het nodig heeft, gaan we op zoek naar de gepaste ondersteuning.
Op onze school doorlopen we momenteel de vijfde GOK-cyclus (2014-2017).

De thema’s & acties

Op basis van een bevraging van alle schoolbetrokkenen (leerlingen, ouders en personeelsleden) gaan we aan de slag rond preventie & remediëring en omgaan met diversiteit.

Voor preventie en remediëring betekent dit dat we zullen werken rond:

v                - een verdere verfijning van de basis- en verhoogde zorg;

v               - een bijsturing van het inschrijvingsbeleid;

v              - aandacht voor rapportcommentaren en het geven van feedback;

v  -          - de klassenraden.

Bij de uitwerking van bovenstaande punten hanteren we het handelingsgericht werken (HGW) als denkkader
(= we handelen gericht naar de leerling...)
.

Het thema ‘omgaan met diversiteit’ legt vooral de focus op de uitwerking van het armoedebeleid. We willen:

v  meer aandacht voor een duidelijke communicatie en ouderbetrokkenheid;

v  acties op touw zetten in het kader van sensibilisering;

v  de schoolkosten toetsen aan de educatieve noodzakelijkheid.

 

   

Tenslotte is het GOK-team mee betrokken bij de leerlingenraad, huiswerkklas, ondersteuning van anderstalige leerlingen en middagactiviteiten (bv. film over de middag, sport,…).

Schooljaar 2014-2015

Dit schooljaar zetten we in op 3 accenten.

  

 Het GOK-team

Het GOK-team bestaat uit Annelies Tempelaere, Pieter-Jan Dedullen en Natascha Bruneel.
Vanuit directie is mevr. Annick Vackier verantwoordelijk voor het GOK-beleid.

 

 

 

 

 

  

 

 

 
jQuery Menu by Apycom