loader-logo
VTI Roeselare pedagogisch project

ONS PEDAGOGISCH PROJECT

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoog-school houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders verwachten dat de school hen zoveel mogelijk betrekt in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. De volledige tekst vind je op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring

MISSIE (WAAR STAAN WE VOOR?)

Het Vrij Technisch Instituut van Roeselare is een katholieke dialoogschool voor wetenschap en techniek die met kwaliteitsvol en competentiegericht onderwijs het verschil wil maken.

VISIE (WAAR GAAN WE VOOR?) – LEREN MET HHH

Het VTI beschouwt het als haar opdracht om TECHNISCH TALENT voor te bereiden op de TOEKOMST en wil dit realiseren in dialoog met alle schoolpartners (leerlingen, ouders, medewerkers, scholengroep, lokale gemeenschap, bedrijven, …):
VTI-ROESELARE #waar technisch talent toekomst wordt!

Hoe willen we met onze leerlingen, ouders en collega’s omgaan?

Op onze school moet technisch talent zich kunnen ontwikkelen voor de toekomst. We streven naar een mensgerichte school zowel voor leerlingen en hun ouders als voor medewerkers. Voor onze leerlingen willen wij een leeromgeving creëren met zorg op maat. Met de ouders blijven wij verbonden in de opvoeding van hun kinderen. Voor onze medewerkers blijven we ijveren voor een werk- en leeromgeving waar ze voldoening halen uit hun opdracht om met hart en ziel te komen werken, in blijvende verbinding met de leerlingen en met elkaar.

Wat zijn onze waarden?

Als schoolteam van een katholieke school engageren wij ons voor oprechte dialoog en authentieke ontmoeting. We willen jonge mensen hun unieke identiteit laten ontdekken en hen bezielen met zingeving en perspectief voor hun eigen toekomst. Op die manier willen we hen levenskeuzes laten maken in verantwoordelijkheid voor zichzelf, de anderen en de multiculturele wereld. Daarnaast zetten we ook sterk in op een netwerkende dialoog met ons werkveld, de bedrijven waar we mee samenwerken voor onder andere stage en werkplekleren.

Wat willen we realiseren?

Onze school wil jonge mensen breed vormen en hen laten leren met hoofd- hart en handen. De leerlingen beleven ons onderwijs met hoofd, hart en handen. Wij willen hen uitdagen om kritisch te denken en het hart op de juiste plaats te hebben zodat ze in hun technische discipline een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van anderen.

We geloven in het inzetten en het ontwikkelen van talenten, zowel bij onze leerlingen als bij onze medewerkers. Een positief leef- en leerklimaat moet hen hierin uitdagen. Het VTI van Roeselare wil de technische talenten van de toekomst opleiden en wil de samenleving van morgen haar goed opgeleide technische talenten aanbieden.

Tot wie richten we ons?

Iedereen moet op onze school een kans krijgen, los van karakter, levensstijl, etnische, culturele of sociale afkomst. We blijven kiezen voor dialoog in elke situatie, op elk moment. We richten ons met onze visie niet alleen tot de leerlingen maar ook tot ons personeel.

Op welke trends willen we inspelen?

We willen zelf trendsetter zijn op het vlak van vakdiscipline, we willen een STEM-school zijn, toekomstgericht en vernieuwend. Daarom willen we vanuit een rijke traditie de kwaliteit van onze studierichtingen borgen en tegelijk toonaangevend zijn in het onderwijs voor wetenschappen en techniek. Aangename leer- en werkplekken voor onze leerlingen en medewerkers moeten ons hierin versterken. Het VTI behoort tot een lerend netwerk van scholen om de dynamiek van onderwijsvernieuwing te stimuleren.

De 5 sleutelstrategieën bij hoofd, hart en handen

De 5 sleutelstrategieën zijn richtingen die ons helpen om ons pedagogisch project na te streven

  • MENSGERICHT (zorgen voor elk mens)
  • TALENTGERICHT (ontwikkelen van elk talent)
  • GERICHT OP VERBINDING (verbinden met iedereen)
  • KWALITEITSGERICHT (kwaliteit bij alles wat we doen)
  • TOEKOMSTGERICHT (onderwijs naar morgen toe)