loader-logo

Pedagogisch project

ONS PEDAGOGISCH PROJECT
We vormen het hart, het hoofd en de handen …

Het VTI-Roeselare maakt deel uit van het vrije, gesubsidieerde katholieke onderwijsnet en streeft de doelstellingen na die in de opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs opgenomen werden. Wie het wenst kan de integrale tekst raadplegen  op www.katholiekonderwijs.vlaanderen > missie en vise / opdrachtverklaring.

Missie en doelstellingen van het opvoedingsproject van het VTI van Roeselare.

 Als katholieke school willen we jongeren een brede persoonlijkheidsvorming geven. Een vorming die zowel het HOOFD, het HART als de HANDEN wil ontwikkelen. Dit gebeurt enerzijds vanuit ontwikkelingsdoelen en eindtermen in een aangenaam schoolklimaat waarin onze jongeren gelukkig kunnen zijn en anderzijds vanuit een sterk christelijke inspiratie. Wij verwachten bovendien dat al wie samen met ons verantwoordelijkheid draagt voor de school zich voldoende begrijpend “open stelt” voor de leefwereld van onze jongeren. We vormen:

 

het HOOFD   om bekwaam te zijn om na grondige informatie en kennisverwerving vanuit verantwoorde motieven te kiezen en te handelen.

 
het HART   om bekwaam te zijn tot dienstverlening aan de maatschappij, niet door zich onbezonnen aan de maatschappij aan te passen, maar wel door kritisch en actief bij te dragen tot een gunstige maatschappelijke verandering, gevoed en gedragen door een christelijke levensbeschouwing.
de HANDEN   om bekwaam te zijn om met en door de technische opleiding een stevige positieve bijdrage te leveren aan het maatschappelijke welzijn van medemensen zowel in de eigen regio als in een multiculturele samenleving binnen en buiten onze grenzen.

Onze school schenkt aandacht aan de vorming van positieve attitudes zoals verdraagzaamheid, verantwoordelijkheidsbesef, eerlijkheid, hartelijkheid, weerbaarheid, inzet …. en dit door het leren omgaan met waarden en normen van deze tijd.

Het VTI van Roeselare probeert een eigentijdse formulering van haar christelijke identiteit op verschillende wijzen binnen de vorming en haar opvoedingsproject – de leerling centraal – te realiseren. Concreet gebeurt dit door de begeleiding in de groei naar volwassenheid, door maatschappelijke en religieuze bewustmaking en via het inkleuren van verschillende positieve levenswaarden.

Alle leerlingen moeten gelijke onderwijskansen (GOK) krijgen, ongeacht hun verschil in aanleg, levensstijl, leeftijd, karakter, etnische, culturele of sociale afkomst. Rechtvaardige onderwijskansen op school creëren, betekent een schoolcultuur scheppen waar met die verscheidenheid wordt rekening gehouden. Op school is er een GOK-team dat zoekt naar werkvormen die het gelijke (onderwijs)kansenbeleid concreet gestalte geven.

Om al deze doelstellingen te bereiken, staan uiteraard de lessen, maar ook tal van andere, bijkomende opvoedingsinitiatieven en vormingsactiviteiten ter beschikking.

Met zijn allen – leerling, ouders of voogd, schoolpersoneel en schoolparticipanten – dragen we de verantwoordelijkheid voor wat zich op onze school afspeelt. Samen bouwen wij aan een school waarin iedereen zich geborgen weet en zich thuis voelt, waar geleefd en gewerkt wordt, waar jonge mensen groeien in relatiebekwaamheid tegenover zichzelf, de anderen, de wereld en God om uiteindelijk als vakbekwame persoonlijkheden in de grote samenleving open te bloeien.

We verwachten bovendien van ons personeel in alle geledingen dat ze dit voorleven, niet alleen in hun rechtstreeks contact met de jongeren, maar ook in hun eigen leven.